Browsing: duy nghiễm

Công án - Giai thoại
0

Trong xã hội ngày nay, chúng ta khi mới gặp nhau thường nói: “Đã lâu nghe nổi tiếng”. Thật ra chỉ nghe như thế, đó là người quý lỗ tai mà khinh con mắt. Thấy mặt không bằng nghe danh, nghe danh không bằng sau khi chết nói tốt, đó là người căn tánh hạ liệt…

Công án - Giai thoại
0

Thiền tuy không phải văn tự tri giải, chủ trương chặt đứt đường ngôn ngữ, nhưng thông qua văn tự tri giải mà nắm được cốt tủy chân thật của chỗ không thể nói. Chỉ có vượt khỏi chấp trước tri thức kiến giải mới tìm được hạt châu, thể hội được thiền vị…