Browsing: kiền trác

Vườn thơ
0

Một mình một ngựa giữa đêm thâu
Đã biết trần gian lắm khổ sầu
Quyết chí ra đi tìm mối Đạo
Vượt thành đâu ngại chốn rừng sâu.