Ba tháng An Cư – Hòa Thượng Thích Trí Thủ

Đến ngày sen đã hé nụ ở hồ, báo tin mùa hè sắp đến, các thầy Tỷ-kheo cùng nhau trở về y chỉ với những bậc tiên giáo Thượng tọa để kiểm điểm lại hành vi lợi lạc của mình và tham học, đào luyện thêm những phương diện còn thiếu sót…

Pháp Tự Tứ của Chư Tăng – Hòa Thượng Thích Thái Hòa

Chánh pháp tồn tại đúng ý nghĩa và có lợi ích thiết thực cho thế gian hay không là vai trò của Tăng đoàn. Tăng đoàn thực hành đúng Pháp và Luật của Phật đã chế định trong sự cùng nhau cộng trú hòa hợp và thanh tịnh, cùng nhau giải tán trong sự hòa hợp và thanh tịnh…

Pháp An Cư của Chư Tăng – Hòa Thượng Thích Thái Hòa

Bất cứ xứ sở nào, các Tỷ-kheo cùng nhau tu tập, cùng nhau hòa hợp để an cư, sống bằng đời sống hòa hợp và thanh tịnh, thì xứ sở ấy, xem như Phật, Pháp Tăng, có mặt một cách đúng ý nghĩa, làm chứng cứ cho niềm tin của chư Thiên và loài người đối với Chánh Pháp…

Bậc Chánh Thiện: An Cư Kiết Hạ

Từ thuở Phật còn tại thế, mỗi năm chư Tăng, Ni vân tập về một nơi, tùy theo tu viện hay tịnh xá trong mùa mưa, để cùng nhau kiểm điểm lại công tác Phật sự, cùng nhau sách tấn tu học. Những ai được Giáo Đoàn công nhận học khá, siêng làm đúng chánh pháp, thì được thêm một tuổi gọi là Lạp. Đó là mùa AN CƯ của chư Tăng Ni…