Từ kinh Viên Giác đến tác phẩm Trúc Lâm Tông Chỉ Nguyên Thanh của Ngô Thì Nhậm

…Cảm hứng về Phật giáo đã mang đến cho nền văn học nhiều tác phẩm kinh điển để đời. Ở Việt Nam thời Trung đại, văn học Phật giáo là một trong những luồn mạch chính, khơi nguồn cho dòng văn học viết Việt Nam chảy mãi đến hôm nay. Trong dòng chảy đó, có tác phẩm luận thuyết triết lý Trúc Lâm Tông Chỉ Nguyên Thanh của danh nhân văn hoá Ngô Thì Nhậm…