Browsing: làm thầy

Công án - Giai thoại
0

Muốn học Phật đạo, trước hết phải kết duyên với nhau. Chỉ có duyên mời ăn trái vải mà được ngộ đạo. Phật Pháp ở trong sự cung kính mà cầu, Tùng Duyệt cung kính đối với bậc tiền bối mà được ngộ đạo…