Browsing: linh mục

Tranh đấu sử Phật Giáo Việt Nam
0

Sau ngày 8 Thánh Tử Đạo đầu tiên ngả xuống tại Đài Phát Thanh Huế đêm lễ Phật Đản PL.2507 (7.5.1963) và sau khi Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam ban hành Bản Tuyên Ngôn, để hưởng ứng cuộc đấu tranh đòi tự do tín ngưỡng của Phật Giáo, Linh Mục M.G. Lê Quang Oánh đã gởi bức “Huyết Lệ Thư” cho Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam…