Người canh giữ tiếng chuông Phật Học Viện Hải Đức – Nha Trang

Tiếng chuông trong hiện thực hay trong văn học đời nào cũng hiện hữu thì Phật Giáo Việt Nam vẫn tồn tại. Chỉ riêng Phật Học Viện Hải Đức Nha Trang, dù thịnh hay suy, tiếng chuông sớm khuya vẫn không hề gián đoạn, hay tắt lịm giữa đêm tối vô minh…