Duyệt theo từ khóa ‘ngưỡng sơn’

Chôn sống một chỗ

Chôn sống một chỗ

Việc đánh chưởi trong thiền môn, chúng ta không thể đem quan niệm thế tục mà so sánh được. Bởi vì sự đánh chưởi của Thiền Sư là tiếp tâm, là truyền pháp…

Đầu cọp sừng dài

Đầu cọp sừng dài

    ĐẦU CỌP SỪNG DÀI Có lần Thiền Sư Hoàng Bá đến nhà bếp, thấy điển tọa (phụ trách nấu cơm) bèn hỏi: – Ông đang làm gì? Điển tọa đáp: – Con đang nấu cơm. – Mỗi ngày nấu bao nhiêu gạo? – Mỗi ngày ăn ba lần, khoảng hai thạch rưỡi. – […]

Thừa nhận tín vật

Thừa nhận tín vật

Trong thiền môn, không chấp ngữ ngôn văn tự, nghĩa là chỉ thẳng bản tâm, kiến tánh thành Phật. Nhưng nếu bỏ ngữ ngôn văn tự làm sao chỉ thẳng bản tâm, kiến tánh thành Phật?…

Không được một pháp nào

Không được một pháp nào

Thiền giả tu hành phải tu hạnh môn vô tu, phải chứng quả vị vô chứng. Vì vô tu mới là chân tu, vô chứng mới là chân chứng; cho nên nói rằng không được một pháp mới là thật được…

Lão tăng sao giống lừa?

Lão tăng sao giống lừa?

Thật ra, thấy được là không thấy, không thấy mới là thấy. Sự vật trên thế gian này đều là pháp sanh diệt biến đổi, tất cả đều vô thường, vậy giống cái gì? Pháp thân đồng như hư không, tuy hư không vô tướng mà không có cái gì chẳng giống…

Chớp mắt thấy y

Chớp mắt thấy y

Thiền Sư Trí Nhàn nói kệ “Nghèo không có đất cắm dùi”, đó là Như Lai Thiền không chấp một vật. Sau đó nói “Chớp mắt thấy y” đó là Tổ Sư Thiền hoạt bát, nhướng mày chớp mắt đều là Thiền…

Phàm thánh đều quên

Phàm thánh đều quên

Thiền Sư Ngưỡng Sơn và Thiền Sư Quang Dũng bàn luận không giống lừa, không giống Phật, vậy giống cái gì? Giống tự kỷ. Chỉ có thấy được tự tánh của mình mới có thể hít thở với hư không một cái lỗ mũi…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất