Kinh Công Đức Tắm Phật

Hán dịch: Sa-môn THÍCH NGHĨA TỊNH đời Đường Việt dịch: Tại gia Bồ-Tát giới Ưu-bà-tắc NGUYÊN THUẬN Tôi nghe như vầy: Một thuở nọ, đức Bạc-già-phạm ở trên đỉnh núi Linh Thứu gần thành Vương Xá, cùng câu hội với 1.250 chúng đại Tỳ-kheo. Lại có vô lượng vô biên chư đại Bồ-tát và Thiên Long Bát Bộ thảy đều đến vân tập. Lúc bấy giờ Thanh Tịnh Tuệ Bồ-tát đang ngồi ở trong đại chúng. Vì thương xót các chúng sanh, ngài tư duy như…