Phật bay đến

Chúng ta sống trên thế gian lúc nào cũng dao động, không có một phút giây yên tĩnh, chính khi ngủ mà ý thức cũng hoạt động. Cảnh giới yên tĩnh mới là rộng lớn, bình đẳng; cuộc sống yên tĩnh mới thật là an nhiên.