Duyệt theo từ khóa ‘phật quang’

Chim về quên tổ

Chim về quên tổ

Có những vấn đề nếu không thông suốt thì tâm có nhiều mắc mứu, nhưng nếu được giải thích thì như mây tan thấy bầu trời xanh. Thiền, có khi giải thích, có khi không giải thích, nhưng đều nói những việc không liên quan…

Tụng kinh 80%

Tụng kinh 80%

Phật Pháp không phải là hàng hóa, không nên đem việc làm của người thương nghiệp mà trả giá. Trong kinh Phật nói: “Nơi ruộng tâm không giống nhau vì công đức có hơn kém.”

Từ bi

Từ bi

Có ba anh em tuy không xuất gia nhưng thích tham thiền, do đó theo học thiền với Thiền Sư Phật Quang. Lâu ngày, vì muốn tìm cảnh ngộ cao hơn nên hẹn cùng nhau đi hành cước…

Phật nay ở đâu?

Phật nay ở đâu?

Đủ duyên Phật ra đời, hết duyên Phật nhập diệt, giáo hóa chúng sanh như trăng trong nước. Không thường cũng không đoạn, không sanh cũng không diệt. Sanh cũng chưa từng sanh, diệt cũng chưa từng diệt…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất