Trại Lộc Uyển: Tổ chức – Quản trị Đoàn

Đối với một tổ chức,vấn đề quản trị bao giờ cũng là vấn đề then chốt. Bởi vậy, phần quản trị đoàn, một đơn vị quan trọng của gia đình cần phải được tổ chức và phân nhiệm cho thích hợp thì mới điều hòa được sự sinh hoạt và Đoàn mới tiến mạnh  được. […]