Pháp Hội Thù Ân II – Tác bạch thỉnh cầu Đại Tăng chứng minh Pháp Hội

Pháp Hội Thù Ân II – Tác bạch thỉnh cầu Đại Tăng chứng minh Pháp Hội

Giờ này tràng phang giương cao bao tâm nguyện hiếu ân kiến lập, pháp tràng cung thiết trang nghiêm, chung bản hòa thanh cung thỉnh mười phương Tam Bảo, Hiền Thánh chứng minh Pháp Hội, nơi đạo tràng cử hành lễ Cung An Chức Sự…