Bồ Tát Địa Tạng cầm tích trượng và hạt minh châu có ý nghĩa gì?

Tích trượng là một trong những pháp khí do Phật chế ra. Thời xưa, Phật và Thánh Chúng đi khất thực thường vai mang bát và tay cầm tích trượng. Công dụng của tích trượng là để dẹp trừ những chướng ngại vật làm trở ngại bước chân của các Ngài đi…