Duyệt theo từ khóa ‘thập thiện’

Khỏi phải tự thiêu

Khỏi phải tự thiêu

Nếu bà đã hiểu đạo mầu
Mang Mười Điều Thiện truyền mau cho người
Đó là một cách tuyệt vời
Trả ơn thiết thực cho nơi cửa Thiền
Cúng dường Pháp là ưu tiên
Đạo vàng gieo hạt, tâm hiền nở hoa…

Pháp Hội Thù Ân II GĐPTVN Trên Thế Giới: Video Khai Đạo Giới Tử Thập Thiện giới – Giới Đàn Huyền Quang

Pháp Hội Thù Ân II GĐPTVN Trên Thế Giới: Video Khai Đạo Giới Tử Thập Thiện giới – Giới Đàn Huyền Quang

Pháp Hội Thù Ân II: KHAI ĐẠO GIỚI TỬ THẬP THIỆN GIỚI – GIỚI ĐÀN HUYỀN QUANG, ngày 27/10/2018 – 19.9.ÂL Mậu Tuất, Phật lịch 2.562 tại chùa Pháp Vân, Sài Gòn. Tuyên Luật Sư: Thượng Tọa Thích Nhuận Châu…

Bậc Sơ Thiện: Mười điều thiện

Bậc Sơ Thiện: Mười điều thiện

I. VĂN : Mười điều thiện là mười việc lành về thân ( thân nghiệp ), về lời nói ( khẩu nghiệp ) về ý nghĩ ( ý nghiệp ), có tính cách lợi mình, lợi người ở hiện tại và tương lai. Mười điều thiện nầy là căn bản làm người và nấc thang […]

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ