Duyệt theo từ khóa ‘thạnh không’

Sắc màu Thành Đạo

Sắc màu Thành Đạo

Một bát ăn xin ngàn nhà, một thân ba y đi vạn dặm thuyết pháp độ sanh; không cần lương khô, thực phẩm, không cần khách sạn, nhà nghỉ, không cần mũ nón, ô dù che nắng che mưa. Trong, ngoài đều không. Kinh gọi là đạt hai tánh không. Đó là giải thoát…

Ba điều nên làm

Ba điều nên làm

Chư Phật chưa từng bảo “học thâm” là vào Bát Nhã Trí bao giờ. Học nhiều thì có kiến thức rộng. Nếu biết coi kiến thức là phương tiện thì lợi lạc trên đường tu. Nếu tự hào thì lập tức nó trở thành SỞ TRI CHƯỚNG, một tai họa khôn lường cho hành giả…

Hai gương mặt nữ áo lam mà tôi trọn đời kính trọng

Hai gương mặt nữ áo lam mà tôi trọn đời kính trọng

Gia Đình Phật Tử Việt Nam là một tô chức giáo dục sinh hoạt cộng đồng tuổi trẻ Phật Giáo nên bất cứ ai biết ghép mình trong kỷ luật thì cái dở, cái hay đều là những bài học khiến chúng ta nhớ đời và đều có giá trị nhân bản trên con đường giải thoát, giác ngộ…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ