Thanh Niên Phật Tử Việt Nam

Thanh Niên Phật Tử là một tổ chức thanh niên Phật Giáo, cơ cấu chính thức là Thanh Niên Phật Tử Vụ trực thuộc Tổng Vụ Thanh Niên, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất theo điều 1 Nội Quy Thanh Niên Phật Tử; điều 14 Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ban hành ngày 4.1.1964…