Browsing: thích tâm mẫn

Sự kiện Phật Giáo
0

…Họ là ai? Lấy quyền hành gì để bạo động với những cư dân ngưỡng mộ? Một Phật Tử thuần thành yểm trợ nhà sư thì không thể có hành động côn đồ như thế. Sau lưng họ là ai? Dựa vào thế lực nào để hủy báng hình ảnh đáng kính của nhà sư Phật Giáo như thế?…