Thượng Thủ đến nhân gian

Mừng sinh mùa Khánh Đản
Mãn duyên hóa Ta-bà.
Huyền thân thiêu lửa dũng
Năm ấn trả huyền sinh
Tro tàn lưu Xá-lợi
Ngọc Thủ trắng lung linh…