Mục đích Gia Đình Phật Tử

Mục đích Gia Đình Phật Tử Việt Nam là đào luyện Thanh, Thiếu, Đồng Niên thành Phật Tử chân chính; góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo…