Browsing: tỉnh

Vườn thơ
0

Trúc lay bóng nguyệt trước thềm
Hỏi ai là Phật có tên xuân mầu?
Mắt sâu hun hút nhìn nhau
Phật là xuân giữa bể dâu vô ngằn!
Xuân làm gì có quan san,
Tình xuân là ánh trăng ngàn vô chung!..