Tổ Thiền Tông thứ XXVIII (Sơ Tổ Thiền Tông Trung Hoa): Bồ-đề-đạt-ma

Ngài dòng Sát-đế-lợi ở Nam Ấn, cha là Hương Chí vua nước nầy. Vua Hương Chí sanh được ba người con trai, Ngài là vương tử thứ ba. Thưở nhỏ, Ngài đã có chí siêu việt và đặc tài hùng biện…

Tổ Thiền Tông thứ XXVII: Bát-nhã-đa-la

Ngài dòng Bà-la-môn ở Đông Ấn. Cha mẹ mất sớm, Ngài đi theo xóm ăn xin qua ngày. Nếu có ai mượn làm việc gì, Ngài sẵn sàng làm tận lực mà không cần tiền. Hành động và ngôn ngữ của Ngài lạ thường, người đời không lường được…

Tổ Thiền Tông thứ XXVI: Bất-như-mật-đa

Ngài dòng Sát-đế-lợi ở Nam Ấn, con vua Đức Thắng. Lúc bé, Ngài đã sùng mộ Phật Giáo, tánh tình thuần lương, thông minh xuất chúng. Vì can thiệp với vua cha về việc hại Tổ Bà-xá-tư-đa, Ngài bị hạ ngục…

Tổ Thiền Tông thứ XXV: Bà-xá-tư-đa

Ngài dòng Bà-la-môn, người nước Kế Tân, cha hiệu Tịch Hạnh, mẹ là Thường An Lạc. Một hôm, bà Thường An Lạc nằm mộng thấy lượm được cây kiếm thần, sau đó có thai Ngài…

Tổ Thiền Tông thứ XXIV: Sư-tử-bồ-đề

Ngài dòng Bà-la-môn, người Trung Ấn. Thuở nhỏ Ngài rất thông minh, tài hùng biện xuất chúng. Ngài có người em tên Long Tử cũng thông minh như thế. Trước Ngài thọ giáo với thầy Bà-la-môn, em Ngài lại xuất gia tu theo Phật Giáo…

Tổ Thiền Tông thứ XXIII: Hạc-lặc-na

Ngài dòng Bà-la-môn sanh tại nước Nguyệt Chi, cha hiệu Thiên Thắng, mẹ là Kim Quang. Ông Thiên Thắng đã lớn tuổi mà không con. Một hôm, ông đến trước Kim Tràng thờ bảy đức Phật dâng hương lễ bái cầu con…

Tổ Thiền Tông thứ XXII: Ma-noa-la

Ngài dòng Sát-đế-lợi ở nước Na-đề, cha là Thường Tự Tại vua nước nầy. Ngài là con thứ ba của vua, khi sanh ra có nhiều điềm lạ, nên vua không dám lấy việc thế tục ràng buộc…

Tổ Thiền Tông thứ XXI: Bà-tu-bàn-đầu (Thế Thân)

Ngài họ Tỳ-xá-khư, ở nước La-duyệt, cha hiệu Quang Cái, mẹ là Nghiêm Nhất. Nguyên gia đình ông Quang Cái giàu có mà không con. Hai ông bà đồng đi lễ tháp Phật ở phía Bắc thành La Duyệt để cầu con…

Tổ Thiền Tông thứ XX: Xà-dạ-đa

Ngài người Bắc Ấn, trước đã sẵn lòng mến đạo, thông hiểu đạo lý; nhơn du lịch miền Trung Ấn gặp Tổ Cưu-ma-la-đa, Ngài nhờ giải nghi, rồi phát tâm xuất gia. Sau được truyền tâm ấn…

Tổ Thiền Tông thứ XIX: Cưu-ma-la-đa

Ngài dòng Bà-la-môn ở nước Nguyệt Chí. Gia đình Ngài trước kia giàu có, song cha Ngài vì bịnh tham tiếc chỉ một bề bo bo giữ của. Nhơn việc con chó nằm ngoài rèm, gặp Tổ Già-da-xá-đa giải nghi, Ngài phát tâm theo đạo Phật…

Tổ Thiền Tông thứ XVIII: Già-da Xá-đa

Ngài họ Uất-đầu-lam ở nước Ma-đề, cha hiệu Thiên Cái, mẹ là Phương Thánh. Bà Phương Thánh thọ thai, một đêm mộng thấy có người cầm cái gương báu đến nói: “Tôi đến”. Bà chợt tỉnh giấc…

Tổ Thiền Tông thứ XVII: Tăng-già-nan-đề

Ngài là hoàng tử con vua Bảo Trang Nghiêm ở thành Thất-la-phiệt. Ngài sanh chưa bao lâu đã biết nói, mà thường nói việc Phật Pháp. Năm bảy tuổi, Ngài chán thú vui ở đời, cầu xin xuất gia…