Pháp Hội Thù Ân II – Thiết lập đàn tràng

Pháp Hội Thù Ân II – Thiết lập đàn tràng

Thiết đàn Pháp Hội Thù Ân lần thứ 2 GĐPTVN Trên Thế Giới…