Browsing: trò chơi nhỏ

Trò chơi
0

Chia cặp bằng cách đếm số 1-2, 1-2… Những người mang số 1 tạo thành vòng ngoài, mang số 2 tạo thành vòng trong. Người điều khiển bắt chung một bài hát, vòng trong và vòng ngoài đi ngược chiều nhau….