Browsing: ung dung

Vườn thơ
0

CHÚC nhau đi giữa trời rộng
LAM hương quyện tỏa khắp muôn phương
VIÊN tâm chơn chính lớn khôn cùng
THUẬN thừa “chính pháp Như Lai tạng”
THÀNH lập tòa lam “Bát Thập niên”
TINH chuyên “Lý tuởng” trọn đời lam
TIẾN lên nào hỡi “Trai áo lam”…