Bậc Chân Cứng: Viết thư – Gởi thư

Bậc Chân Cứng: Viết thư – Gởi thư

A. VIẾT THƯ : 1.  Mục đích : –   Trao đổi tin tức, bộc lộ tình cảm, bày tỏ ý kiến, suy nghĩ với người thân. –   Trình bày rõ ràng, diễn đạt được ý định muốn thông tin, trao đổi. 2.  Thực hiện : Bức thư gồm 3 phần : đầu thư, lòng thư, […]