Bậc Mở Mắt

Theo: Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Mở Mắt – BHD Trung Ương GĐPTVN tu chỉnh năm 2004.

STT

BỘ MÔN

ĐỀ TÀI

GHI CHÚ

01  Phật Pháp  Em đến chùa
02  Tinh thần  Em vào Đoàn
03  Phật Pháp  Em lễ Phật
04  Tinh thần  Em chào kính
05  Tinh thần  Châm ngôn & luật của Đoàn em
06  Phật Pháp  Ba ngôi báu
07  Tinh thần  Em đeo huy hiệu hoa sen
08  Phật Pháp  Bài Sám Hối & 7 danh hiệu Phật, Bồ Tát
09  Phật Pháp  Lòng hiếu chim Oanh vũ  Chuyện TT
10  Phật Pháp  Con voi hiếu nghĩa  Chuyện TT
11  Phật Pháp  Hoàng tử nhẫn nhục và hiếu thảo  Chuyện TT

 

@ Tra cứu chương trình tu học Ngành Đồng
@ Tra cứu tài liệu các bậc học