Trại Anoma / Ni Liên

Theo: Tài liệu Trại huấn luyện Đội/Chúng Trưởng/Phó Anoma/NiLiên  – BHD Trung Ương GĐPTVN ấn hành.

I. NGÀNH THIẾU

STT

BỘ MÔN

ĐỀ TÀI

GHI CHÚ

01

 Phật pháp  Tam Quy.

02

 Phật pháp  Ngũ Giới.
03  Tinh thần  Ý nghĩa tên Trại.
04  Tác phong  Nghề Đội Chúng Trưởng.
05  Tác phong  Tinh thần đồng đội.
06  Tác phong  Hiểu mình – hiểu bạn.
07  Tác phong  Kỷ luật Đội Chúng.
08  Tổ chức – Điều khiển  Góc Đội Chúng.
09  Tổ chức – Điều khiển  Họp Đội Chúng.
10  Tổ chức – Điều khiển  Trò chơi Đội Chúng.
11  Tổ chức – Điều khiển  Đội Chúng tự trị.
12  Tổ chức – Điều khiển  Trại Đội Chúng.
13  HĐTN – Văn nghệ  Hình thức và hiệu lệnh tập họp.
14  HĐTN – Văn nghệ  Báo Đội Chúng.
15  HĐTN – Văn nghệ  Tìm phương hướng bằng la bàn và bản đồ.
16  HĐTN – Văn nghệ  Phương pháp làm cáng cứu thương bằng vật liệu tại chỗ.

 

II. NGÀNH THANH

STT

BỘ MÔN

ĐỀ TÀI

GHI CHÚ

01

 Phật pháp  Tam Quy.

02

 Phật pháp  Ngũ Giới.
03  Tinh thần  Ý nghĩa tên Trại.
04  Tác phong  Nghề Đội Chúng Trưởng.
05  Tác phong  Tinh thần đồng đội.
06  Tác phong  Hiểu mình – hiểu bạn.
07  Tác phong  Kỷ luật Đội Chúng.
08  Tổ chức – Điều khiển  Góc Đội Chúng.
09  Tổ chức – Điều khiển  Họp Đội Chúng.
10  Tổ chức – Điều khiển  Đội Chúng tự trị.
11  Tổ chức – Điều khiển  Trại Đội Chúng.
12  Tổ chức – Điều khiển  Tổ chức du khảo.
13  Tổ chức – Điều khiển  Vạch chương trình và điều khiển lửa trại.
14  HĐTN – Văn nghệ  Hình thức và hiệu lệnh tập họp.
15  HĐTN – Văn nghệ  Các phương pháp hô hấp nhân tạo.

 
@ Tra cứu chương trình Trại Huấn Luyện Đoàn Sinh GĐPTVN

@ Tra cứu chương trình Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng GĐPTVN

@ Tra cứu tài liệu các Trại Huấn Luyện GĐPTVN