Tụng Sám Thành Đạo – Video có chữ Quý Phật Tử có thể tụng theo

Video TỤNG SÁM THÀNH ĐẠO

Hào quang chiếu diệu
Sáng tỏa mười phương
Ngộ lý chơn thường
Phá màn hôn ám.
Đệ tử lòng thành bái sám
Trước điện dâng hoa
Cúng dường Phật Tổ Thích Ca
Ba ngôi thường trụ
Đệ tử chúng con
Nhân lành chưa đủ
Nghiệp báo theo hoài
Nay nhờ Văn Phật Như Lai
Giáng trần cứu độ
Sáu năm khổ hạnh
Bảy thất tham thiền
Ma oán dẹp yên
Thần long che chở
Tâm quang rực rỡ
Chứng lục thần thông
Lộ chiếu minh tinh
Đạo thành chánh giác
Trời, người hoan lạc
Dậy tiếng hoan hô
Năm mươi năm hóa độ
Ba trăm hội đàm kinh
Cứu phàm, ngu thoát khỏi mê đồ
Tiếp Hiền, Thánh siêu sinh tịnh độ
Muôn đời xưng tán
Vạn đức Hồng danh
Đệ tử chí thành
Lễ bày kỷ niệm
Tâm hương phụng hiến
Gọi chút báo ân
Ngửa trông Vô Thượng Pháp Vương
Từ bi gia hộ.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.
Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.
Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát.
Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát.
Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát.

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb