Tiểu sử Tổ Diên Thọ – Liên Tông Lục Tổ

0

TIỂU SỬ

TỔ DIÊN THỌ

[ Diên Thọ Đại Sư – Liên Tông Lục Tổ]
(Tổ thứ sáu trong Liên Tông Thập Tam Tổ – Tịnh Độ Tông)

Diên Thọ Đại Sư tự Xung Huyền, người đời Tống, con của họ Vương ở Tiền Đường. Lúc thiếu thời, Ngài thích tụng kinh Pháp Hoa, cảm đến bầy dê quỳ mọp nghe kinh.

Lớn lên, Xung Huyền được Văn Mục Vương tuyển dụng, cho làm quan trông nom về thuế vụ. Nhiều lần Ngài lấy tiền công quỹ đến Tây Hồ mua cá trạch phóng sinh. Việc phát giác ra, bị pháp ty thẩm định, xử Ngài vào tội tử hình. Lúc sắp đem đi chém, Văn Mục Vương bí mật cho người rình xem, nếu thấy Ngài thần sắc thản nhiên, không tỏ vẻ buồn rầu lo sợ, thì phải đem về trình lại. Thấy Ngài trước sau vẫn an điềm, sứ giả trao sắc chỉ cho quan giám trảm rồi dẫn về diện kiến vua. Khi Vương hỏi duyên cớ, Ngài đáp: “Tôi tự dụng của công, đáng tội chết. Nhưng toàn số tiền đó tôi dùng mua cứu được muôn ức sinh mạng, thì dù thân này có chết, cũng được vãng sinh về cõi Liên Bang, vì thế nên tôi không lo sợ”. Văn Mục Vương nghe qua cảm động, ra lệnh tha bổng. Ngài xin xuất gia, Vương bằng lòng.

Sau đó, Ngài đến quy đầu với Thúy Nham Thiền Sư ở Tứ Minh. Kế lại tham học với Thiều Quốc Sư ở Thiên Thai, tỏ ngộ tâm yếu, được Quốc Sư ấn khả. Ngài từng tu Pháp Hoa Sám ở chùa Quốc Thanh. Trong lúc thiền quán, thấy Đức Quán Thế Âm Bồ-tát rưới nước cam lồ vào miệng, từ đó được biện tài vô ngại. Do túc nguyện muốn chuyên chủ về Thiền hoặc Tịnh mà chưa quyết định, Ngài đến thiền viện của Trí Giả Đại Sư làm hai lá thăm, một lá đề: “Nhất Tâm Thiền Định”, còn lá kia là “Trang Nghiêm Tịnh Độ”. Kế lại chí tâm đảnh lễ Tam Bảo sám hối, cầu xin gia bị. Đến khi rút thăm, luôn bảy lần đều nhằm lá “Trang Nghiêm Tịnh Độ”. Từ đây, Ngài nhất ý tu về Tịnh nghiệp.

Năm Kiến Long thứ hai đời Tống, Trung Ý Vương thỉnh Ngài trụ trì chùa Vĩnh Minh, tôn hiệu là Trí Giác Thiền Sư. Ngài ở đây trước sau mười lăm năm, độ được một ngàn bảy trăm vị Tăng. Đại Sư lập công khóa, mỗi ngày đêm hành trì một trăm lẻ tám điều và hai điều đặc biệt trong đó là tụng một bộ kinh Pháp Hoa; niệm mười muôn câu Phật hiệu. Ban đêm, khi Ngài qua gộp núi khác niệm Phật, những người ở gần nghe tiếng loa pháp cùng thiên nhạc trầm bổng du dương. Về kinh Pháp Hoa, trọn đời Ngài tụng được một muôn ba ngàn bộ.

Đại Sư thường truyền giới Bồ-tát, mua chim cá phóng sinh, thí thực cho quỷ thần, tất cả công đức đều hồi hướng về Tịnh Độ. Ngài có trước tác một trăm quyển Tông Cảnh Lục, hội chỉ thú dị đồng của ba Tông: Hoa Nghiêm, Pháp Hoa và Duy Thức.

Đại Sư lại soạn ra tập Vạn Thiện Đồng Quy. Trong đây, lời lẽ chỉ dạy về Tịnh Độ rất thiết yếu, đại lược như sau:

Hỏi: Cảnh duy tâm Tịnh Độ đầy khắp mười phương, sao không hướng nhập mà lại khởi lòng thủ xả, cầu về Cực Lạc gởi chất ở đài sen. Như thế, đâu hợp với lý Vô Sanh, và đã có tâm chán uế ưa tịnh thì đâu thành bình đẳng?

Đáp: Sinh duy tâm Tịnh Độ là phần của các bậc đã liễu ngộ tự tâm, chứng được Pháp Thân vô tướng. Tuy nhiên, theo kinh Như Lai Bất Từ Nghị Cảnh Giới thì những bậc chứng Sơ Địa vào duy tâm Tịnh Độ cũng nguyện xả thân để mau sinh về Cực Lạc. Thế thì biết ngoài tâm không pháp, cảnh Cực Lạc đâu ngoài duy tâm? Còn về phần “Lý vô sinh mà môn bình đẳng”, tuy lý thuyết là như thế, nhưng kẻ lực lượng chưa đủ, trí cạn tâm thô, tập khí nhiễm nặng, lại gặp cảnh trần lôi cuốn mạnh mẽ, dễ gì mà chứng nhập được! Những kẻ ấy cần phải cầu sinh Cực Lạc, nhờ cảnh duyên thắng diệu ở đó mới mau chứng vào Tịnh Độ duy tâm và thực hành Bồ-tát.

Thập Nghi Luận cũng nói: “Bậc trí tuy liễu vô sinh, song vẫn hăng hái cầu về Tịnh Độ vì thấu suốt sinh thể như huyễn không thể tìm được. Đó mới thật là chân vô sinh. Còn kẻ ngu không hiểu lý ấy, bị nghĩa sinh ràng buộc, nghe nói sinh thì nghĩ rằng thật có tướng sinh, nghe nói vô sinh lại tưởng lầm là không sinh về đâu cả. Do đó, họ mới khởi niệm thị phi chê bai lẫn nhau, gây thành nghiệp tà kiến báng pháp. Đáng thương thay!”

Hỏi: Kinh luận nói: “Ngoài tâm không pháp, Phật không khứ lai.” Nhưng sao người tu Tịnh Độ lại thấy Thánh tướng và việc Phật đến rước là như thế nào?

Đáp: Kinh Bát Chu nói: “Như người nằm mơ thấy bảy thứ báu, hàng thân thuộc đều cùng vui mừng. Đến lúc thức tỉnh nghĩ lại, chẳng biết cảnh sang giàu ấy ở đâu? Sự việc niệm Phật cũng như vậy.” Thế thì biết các cảnh đều như huyễn do duy tâm hiện, tức có mà không, tuy hiện tướng khứ lai song thật không có đến đi. Cho nên, Thánh cảnh tuy như huyễn, song chẳng phải không có huyễn tướng; việc đến đi tuy không thật, song chẳng ngại gì có tướng khứ lai. Đó là lý Trung Đạo. Huyễn sắc tức chân không chính huyễn sắc, có và không đều vô ngại. Tất cả sự và cảnh chúng sinh đang sống ở thế gian này cũng đều như thế.

Thật ra, chân cảnh của duy tâm, không có Đông, Tây, cùng các phương hướng, không có đến, đi, qua, lại, cũng không có một pháp nào ngoài tâm. Nhưng với bậc đã dứt trừ nghiệp hoặc, chứng Vô Sinh Nhẫn, vào thật tướng của Pháp Thân, mới dám đương sánh huyền lý trên đây. Còn hàng sơ tâm mới tu, chớ nên lầm tự nhận.

Hỏi: Theo Quán Kinh thì phải nhiếp tâm vào Định, quán y báo, chánh báo cõi Cực Lạc rõ ràng mới có thể về Tịnh Độ. Tại sao kẻ chưa vào Định, tu môn Trì Danh cũng được vãng sinh?

Đáp: Chín phẩm sen ở Cực Lạc gồm nhiếp tất cả công hạnh thấp cao, song không ngoài hai điểm: Định Tâm và Chuyên Tâm.

1. Định tâm hay định thiện, là những vị tu tập quán pháp thành công, hoặc trì danh hiệu, được vào Tam-muội. Các vị này sẽ sinh về Thượng Phẩm.

2. Chuyên tâm hay tán thiện, là những người chỉ niệm danh hiệu, chưa được vào Tam-muội, hoặc tu các công đức lành khác trợ giúp, rồi phát nguyện hồi hướng. Hạng người này cũng được dự vào các phẩm thấp hơn, nhưng cần phải trọn đời quy mạng Tây Phương và chuyên cần tu tập. Lúc ngồi nằm, thường xây mặt về Tây Phương. Khi niệm Phật, lúc phát nguyện, phải chí thành không xao lãng. Tâm niệm khẩn thiết ấy ví như kẻ bị gông xiềng tù ngục cầu mau thoát ly; người lâm cảnh lửa cháy, nước trôi, hoặc giặc cướp rượt đuổi mong được thoát khỏi nạn. Lại phải vì sự sống chết, phát lòng Bồ-đề, cầu sinh Tây Phương, mau thành Thánh đạo để đền đáp bốn ân, nối thạnh Tam Bảo, độ khắp muôn loài. Chí thành như thế, quyết chắc sẽ được kết quả.

Trái lại, nếu lời và hạnh không hợp nhau, sức tín nguyện yếu kém, tâm không chuyên nhất, sự tu hành không tương tục thì khó hy vọng thành công. Bởi kẻ biếng trễ như thế e khi lâm chung bị nghiệp chướng trở ngăn, chẳng gặp bạn lành, lại thêm thân thể đau nhức, tâm thức hôn mê, không thành chánh niệm. Vì sao? Bởi hiện tại là nhân, khi lâm chung là quả. Cần phải nhân cho chắc thật, quả mới không hư luống, như tiếng hòa nhã thì vang dịu dàng, hình ngay tất bóng thẳng vậy. Nếu muốn khi sắp chết mười niệm thành công, thì ngay lúc hiện tại phải một lòng chí thiết tinh tấn tu hành, tất không còn điều chi lo ngại.

Đại khái, chúng sinh bởi tâm chia thiện ác, nên báo có khổ vui. Do nơi ba nghiệp tạo thành, mới khiến sáu đường luân chuyển. Nếu tâm sân hận, tà dâm, đó là nghiệp Địa Ngục; tâm tham lam, bỏn xẻn là nghiệp Ngạ Quỷ; tâm ngu si, tà kiến là nghiệp Súc Sinh; tâm ngã mạn, tự cao là nghiệp Tu-la; giữ bền ngũ giới, là nghiệp Người; tiến tu Thập Thiện là nghiệp Trời; chứng ngộ nhân Không là nghiệp Duyên Giác; tu trọn Lục Độ là nghiệp Bồ-tát; Chân Từ bình đẳng là nghiệp Phật.

Nếu tâm thanh tịnh niệm Phật thì hóa sinh về Tịnh Độ, ở nơi bảo các hương đài. Như ý mê tối đục nhơ, tất gởi chất cõi uế bang, nương cảnh nỗng gò hầm hố. Cho nên, lìa được tự tâm không còn biệt thể, muốn được quả tịnh phải chủng nhân mầu. Như tánh nước chảy xuống, tánh lửa bốc lên, lý thế tất nhiên, có chi mà ngờ vực!

Đại Sư lại vì người đương thời còn phân vân giữa Thiền và Tịnh, chưa biết tu môn nào được kết quả chắc chắn, nên làm kệ Tứ Liệu Giản để so sánh sự lợi hại như sau:

Có Thiền, không Tịnh Độ
Mười người, chín lạc lộ
Ấm cảnh khi hiện ra
Chớp mắt đi theo nó.

Không Thiền, có Tịnh Độ
Muôn tu muôn thoát khổ
Vãng sinh thấy Di-đà
Lo gì chẳng khai ngộ?

Có Thiền, có Tịnh Độ
Như thêm sừng mãnh hổ
Hiện đời làm thầy người
Về sau thành Phật, Tổ.

Không Thiền, không Tịnh Độ
Giường sắt, cột đồng lửa!
Muôn kiếp lại ngàn đời
Chẳng có nơi nương tựa.

Niên hiệu Khai Bảo thứ tám, ngày 26 tháng 2, vào buổi sáng sớm, Đại Sư lên chánh điện đốt hương lễ Phật. Lễ xong, Ngài họp đại chúng lại dặn dò khuyên bảo, rồi ngồi kiết già trên pháp tòa mà tịch, thọ 72 tuổi.

Về sau, có vị Tăng từ Lâm Xuyên đến, trọn năm kinh hành lễ tháp của Đại Sư. Có người hỏi duyên cớ, vị Tăng đáp: “Năm trước tôi bị bệnh nặng, thần thức vào cõi U Minh, thấy bên tả đại điện có thờ tượng một vị Hòa Thượng, Minh Vương đang cung kính lễ bái tượng ấy. Tôi thưa hỏi nguyên do, mới biết đó là tượng Diên Thọ Thiền Sư ở chùa Vĩnh Minh tại Hàng Châu. Ngài đã vãng sinh về phẩm Thượng Thượng nơi cõi Cực Lạc. Minh Vương trọng đức nên kính thờ.”

Theo truyện ký, vào thời Ngô Việt Vương, tại Hàng Châu có Hòa Thượng Hành Tu, trụ trì chùa Pháp Tướng. Ngài vốn con nhà họ Trần ở Tuyền Nam, sinh ra có tướng lạ, hai tai dài chấm tới vai, đến bảy tuổi vẫn không nói. Một hôm, có người đùa hỏi, Ngài bỗng ứng tiếng đáp: “Nếu không gặp bậc tác gia, nói cho lắm chỉ xô phá lầu khói mà thôi!”

Sau Ngài xuất gia ở chùa Ngõa Quan tại Kim Lăng, tham phỏng với Tuyết Phong Thiền Sư, ngộ được tâm ấn. Từ đó, mãnh thú gặp Ngài đều thuần phục, từng nổi tiếng là ông Tăng có nhiều sự phi thường, linh dị. Có một Đại Đức hỏi: “Thế nào ý nghĩa của đôi tai dài?” Ngài không đáp, chỉ kéo dài hai tai mà biểu thị. Lại hỏi: “Chót núi phương Nam có khó đến chăng?” Ngài đáp: “Chỉ tại chưa từng đi đến.” Hỏi: “Sau khi đến rồi như thế nào?” Đáp: “Một mình nằm nghỉ đỉnh non cao.”

Ngô Việt Vương nhân khi đến chùa lễ Phật, có hỏi ngài Vĩnh Minh: “Bạch Tôn Đức! Thời nay có bậc Chân Tăng nào khác chăng?” Đại Sư đáp: “Có Hòa Thượng Hành Tu, đôi tai dài, chính là Phật Định Quang ứng thân đấy.” Vương tìm đến Ngài Hành Tu cung kính đảnh lễ, tôn xưng là Định Quang Như Lai ra đời. Ngài bảo: “Vĩnh Minh Đại Sư thật khéo nhiều lời. Ông ta cũng chính là Phật A-di-đà ứng thân đó.” Nói xong, ngồi yên mà hóa. Ngô Việt Vương vội vã trở về chùa Vĩnh Minh định gạn hỏi hết, thì Đại Sư cũng đã thị tịch. Do đó, người đương thời truyền nhau: Vĩnh Minh Đại Sư là Phật A-di-đà ứng hóa; và hàng Tăng, Tục mới lấy ngày sinh nhật của Đại Sư ngày 17 tháng 11 là lễ vía kỷ niệm Phật A-di-đà.

Xem tiếp tiểu sử Tổ Tịnh Độ Tông thứ 7: Tỉnh Thường Đại Sư

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.