Tổ Thiền Tông thứ IV: Ưu-ba-cúc-đa

0

Tổ Thiền Tông thứ 4: Ưu-ba-cúc-đa

Tổ Ưu-ba-cúc-đaUpagupta; 優 婆 掬 多
(Cuối thế kỷ thứ nhất sau Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt).

oOo

Ngài dòng Thủ-đà-la ở nước Sất-lợi, cha tên Thiện-ý. Trước khi sanh Ngài, thân phụ nằm mộng thấy mặt trời vàng xuất hiện trong nhà. Thưở bé Ngài mặt mũi khôi ngô, tánh tình thuần hậu, trí huệ minh mẫn.

Khoảng 12 tuổi, Ngài được gặp Tổ Thương-na-hòa-tu đến tận nhà và dạy cho Ngài phương pháp buộc niệm. Nghĩa là mỗi khi khởi nghĩ ác liền bỏ một hòn sỏi đen vào hũ, khi khởi nghĩ lành liền bỏ một hòn sỏi trắng vào hũ. Mỗi tháng đem ra xem xét coi đen nhiều hay trắng nhiều; nếu đen nhiều phải cố gắng sửa đổi. Ngài vâng làm như vậy, ban đầu sỏi đen nhiều, dần dần bằng nhau và sau nầy trắng nhiều.

Năm 17 tuổi, Ngài xin Tổ Thương-na-hòa-tu xuất gia. Tổ hỏi:

– Ngươi được bao nhiêu tuổi?

Ngài thưa:

– Bạch Thầy, con được 17 tuổi.

– Thân ngươi 17 tuổi hay tánh ngươi 17 tuổi?

Ngài hỏi lại:

– Đầu thầy tóc bạc, vậy tóc thầy bạc hay tâm thầy bạc?

Tổ bảo:

– Tóc ta bạc không phải tâm ta bạc.

– Con cũng thế, thân con được 17 tuổi, không phải tánh con 17 tuổi.

Tổ bèn hoan hỉ nhận cho xuất gia làm thị giả. Đến 20 tuổi, Ngài thọ giới Cụ-túc và ngộ đạo. Tổ bảo:

– Xưa Đức Thế Tôn đem chánh pháp vô thượng truyền cho Tổ Ca-diếp. Tổ Ca-diếp truyền lại cho Thầy của Thầy ta là Đức A-nan, Thầy ta truyền cho ta và nay ta truyền lại cho ngươi chánh pháp nầy. Ngươi cố gắng hộ trì đừng để đoạn dứt. Hãy nghe bài kệ đây:

Phi pháp diệc phi tâm
Vô tâm diệc vô pháp
Thuyết thị tâm pháp thời
Thị pháp phi tâm pháp.

Dịch:

Phi pháp cũng phi tâm
Không tâm cũng không pháp
Khi nói tâm pháp ấy
Pháp ấy phi tâm pháp.

Khi Ngài đến nước Ma-đột-la, Ngài cảm hóa rất đông dân chúng quy hướng Phật Pháp, có nhiều người đã chứng đạo quả. Có những khi Ngài thuyết pháp, Chư Thiên rải hoa, quả đất rúng động, khiến cung Ma cũng bị chấn động. Vua Ma Ba-tuần sợ e Phật Pháp thạnh hành thì bè đảng của chúng bị tiêu diệt, nên quyết dùng hết thần lực phá hoại Phật Pháp. Ma bèn hiện các ngọc nữ đến làm nhiễu loạn tâm thính giả. Ngài liền nhập định để quán sát nguyên do. Được cơ hội thuận tiện, Ma đem vòng chuỗi anh lạc quàng vào cổ Ngài. Xuất định, Ngài dùng thần lực biến ba thây chết: người, chó, rắn thành một tràng hoa đẹp. Ngài dùng lời dịu ngọt bảo Ma:

– Ngươi sẵn lòng tốt đem chuỗi anh lạc rất quý tặng ta, giờ ta biếu lại ngươi tràng hoa đẹp nầy, gọi là thù tạc nhau.

Vua Ma nghe rất mừng, đưa cổ nhận tràng hoa. Tràng hoa tròng vào cổ giây lát hóa thành thây thúi, giòi tủa ghê tởm. Vua Ma kinh sợ gớm chán, muốn cởi ra mà cởi không được, dùng hết thần lực cũng không cởi nổi. Túng thế, vua Ma chạy lên cõi Trời Dục cầu cứu với vua Trời, rốt cuộc không kết quả. Lần lượt vua Ma cầu cứu đến Trời Phạm. Vua các Trời đều bảo:

– Pháp ấy là do đệ tử Phật biến hóa ra, chúng ta còn phàm lậu làm sao trừ được.

Vua Ma nghe phán như vậy lại hỏi:

– Thế thì làm thế nào gỡ ra?

Vua Trời nói kệ:

Nhược nhơn địa đảo
Hoàn nhơn địa khởi
Ly địa cầu khởi
Chung vô kỳ lý.

Dịch:

Nếu nhơn đất ngã
Phải nhờ đất dậy
Lìa đất muốn dậy
Trọn không lý ấy.

Vua Ma nhận lời dạy, rời khỏi cung Trời trở về chỗ Ngài Ưu-ba-cúc-đa chí thành lễ tạ sám hối. Ngài bảo:

– Thánh trước dạy ta hàng phục ngươi. Tuy vậy, nếu ngươi biết cải thiện là được thờ phụng Phật, khỏi sa vào đường dữ. Vua Ma nghe dạy vui vẻ thưa:

– Tôn Giả vì con làm lợi ích lớn, cúi xin Tôn Giả cởi vòng thây thúi dùm con.

Ngài dạy:

– Vậy ngươi phải quỳ gối chấp tay tự xướng ba lần quy y Tam Bảo đi.

Vua Ma quỳ gối chấp tay xướng ba lần quy y Tam Bảo xong thì vòng thây thúi biến mất. Vua Ma vui mừng nhảy nhót đảnh lễ Ngài, nói kệ:

Khể thủ tam muội tôn
Thập lực đại từ túc
Ngã kim nguyện hồi hướng
Vật linh hữu liệt nhược.

Dịch:

Cúi lạy chánh định tột
Đủ mười lực đại từ
Nay con xin hồi hướng
Chớ còn tánh yếu hèn.

Sau khi quy y Tam Bảo xong, Ngài bảo vua Ma:

– Xưa ngươi thường thấy Như Lai, giờ đây hiện thử cho ta xem.

Vua Ma thưa:

– Hiện việc xưa không khó, chỉ xin Tôn Giả trông thấy đừng lễ.

Vua Ma liền vào rừng ẩn mất. Chốc lát bỗng thấy Phật từ mé rừng đi ra oai nghi nghiêm chỉnh, theo sau, đoàn Tỳ-kheo 1.250 vị. Ngài vừa trông thấy, bất giác cúi mình đảnh lễ. Ma hoảng kinh biến mất.

Lúc hóa đạo, mỗi khi giáo hóa một người thâm ngộ Phật Pháp, Ngài để vào thất đá một thẻ tre. Ngôi thất ấy bề dài 18 thước tay, bề ngang 12 thước tay. Thế mà một thời gian thẻ tre đầy cả thất.

Sau cùng, Ngài độ ông Hương-chúng con một vị trưởng giả và truyền chánh pháp lại cho ông nầy. Nhơn thân phụ ông Hương-chúng mộng thấy mặt trời vàng xuất hiện trong nhà, nên Ngài đổi hiệu là Đề-đa-ca. Đã có người kế thế và nhơn duyên hóa đạo đã xong. Ngài từ biệt đại chúng, Ngồi kiết già thị tịch. Đề-đa-ca và môn đệ mở cửa thất đá lấy thẻ tre làm vật liệu thiêu Ngài, thiêu xong lượm Xá-lợi xây tháp cúng dường./.

Xem danh sách truyền thừa và di ảnh 33 vị Tổ Thiền Tông

Xem sử liệu Tổ Thiền Tông thứ 5

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.