Mã số viễn thông Việt Nam & Quốc Tế

HƯỚNG DẪN CÁCH GỌI ĐIỆN THOẠI: @ NỘI VÙNG          @ LIÊN TỈNH          @ QUỐC TẾ (Ghi chú: Tài liệu này cập nhật đến ngày 01/01/2012) A/ Cấu trúc số điện thoại gồm 3 phần: Phần 1: Mã Quốc Gia (IDD – còn gọi là mã vùng quốc tế). Phần 2: Mã Vùng (Bang / Tiểu Bang / Tỉnh / Thành phố). Phần 3: Số điện thoại (Cá nhân / Tổ chức). Ví dụ: Số điện thoại 84 64 3875336 gồm 84: Mã quốc…