Browsing: Đại Việt Sử Lược

Việt sử
0

Đại Việt Sử Lược (大 越 史 略), còn có tên là Việt Sử Lược là một cuốn lịch sử Việt Nam viết bằng chữ Hán của một tác giả khuyết danh, ra đời vào thời nhà Trần. Đây là cuốn sử biên niên thuộc hàng sớm nhất của Việt Nam còn được lưu truyền cho đến nay…