Kinh Bồ-tát Bản Duyên – Bộ Bản Duyên (Hán tạng – Bắc truyền)

Kinh Phật Thuyết Bồ Tát Bản Duyên thuộc Bộ Bản Duyên (Hán tạng – Bắc truyền) do Tăng-già-tư-na soạn. Đời Đông Ngô, Ưu-bà-tắc Chi Khiêm, người nước Nguyệt Chỉ dịch Hán; Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh dịch Việt…

Kinh Lục Độ Tập – Bộ Bản Duyên (Hán tạng – Bắc truyền)

Kinh Lục Độ Tập thuộc Bộ Bản Duyên (Hán tạng – Bắc truyền). Đời Đông Ngô, Sa-môn Khương Tăng Hội, người nước Khương Cư dịch Hán; Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh dịch Việt…