Vi Diệu Pháp được giới thiệu trước Đại Hội Kết Tập Kinh Điển lần thứ ba – một hội nghị thanh khiết hóa Phật Pháp đang lâm nguy

Hội nghị thứ ba được tiến hành với nhu cầu thanh khiết hóa Phật Pháp đang lâm nguy do sự xuất hiện của nhiều hệ phái khác nhau với những luận điệu, giáo lý và cách hành trì đối nghịch nhau..

Đại cương Luận CÂU-XÁ

Luận Câu-xá là luận thư thuộc Nhất Thiết Hữu Bộ (Sarvāstivāda), một bộ phái gốc từ Phật Giáo thời kỳ đầu (Nguyên Thuỷ / Tiểu thừa) có nhiều luận điểm làm tiền đề cho khuynh hướng Đại Thừa (Mahāyāna)…

Nhập Bồ-tát Hạnh – Việt dịch: Thích Nữ Trí Hải

NHẬP BỒ TÁT HẠNH – Bodhicharyavatara.
Trước tác: Tịch Thiên (Shantideva).
Hán dịch: Trần Ngọc Giao.
Việt dịch: Thích Nữ Trí Hải…

Tổng quan về Du-già Hành Tông – Việt dịch: Thích Nhuận Châu

Du-già Hành Tông là một trong hai Tông phái Đại Thừa Phật Giáo Ấn Độ. Sự sáng lập Tông phái này được quy cho hai anh em ngài Vô Trước và Thế Thân. Nhưng giáo lý và học thuyết căn bản của Tông này đã được lưu hành ít nhất là một thế kỷ trước đó…

Đại Thừa Khởi Tín Luận – Việt dịch: HT Thích Thiện Hoa

Luận này lấy tâm chúng sanh làm Đại Thừa. Bởi tâm chúng sanh: Thể nó lớn, Tướng nó to, Dụng nó đại, bao trùm tất cả các pháp thế gian, và xuất thế gian, nên gọi là Đại Thừa. Trọng tâm của luận này là nói về Thể, Tướng và Dụng của tâm chúng sanh…

Thành Duy Thức Luận – Việt dịch: HT Thích Thiện Siêu

Bộ luận Thành Duy Thức này là bộ luận Cương Yếu của môn Duy Thức Học, trình bày lý Duy Thức theo luận pháp Nhân Minh với những từ ngữ mới lạ, giản ước, nghĩa lý khúc chiết, ý kiến của các Luận Sư đan xen chằng chịt…

Biện Phá “Lăng Nghiêm Bách Ngụy”

Lăng Nghiêm Bách ngụy là tác phẩm của Lữ Trừng cho rằng Kinh Thủ-lăng-nghiêm thuộc loại ngụy kinh. Than ôi! Thời mạt pháp, ma mạnh pháp yếu, đúng sai đảo lộn, che mắt trời người, lấy tà làm chánh, phá hoại chánh pháp…

Nhân Minh Tổng Luận (Cư sĩ Tâm Minh – Lê Đình Thám)

Các luận về Nhân Minh vẫn nhiều, như Nhân Minh Chánh Lý Môn Luận, Hồi Tránh Luận v.v… song chỉ phân biệt riêng từng trường hợp chứ chưa hề chỉ rõ quy tắc luận lý như bộ này…

Khuyến phát Bồ-đề tâm văn

Cửa chính yếu để nhập đạo thì sự phát tâm đứng đầu, việc khẩn cấp để tu hành thì sự lập nguyện đứng trước. Nguyện lập thì chúng sanh độ nổi, tâm phát thì Phật đạo thành…

Nhập Trung Quán Luận – Phần 1 (Tu học bậc Lực GĐPT) – Biên dịch: TT. Thích Nhuận Châu

Trong các bộ kinh Đại Thừa, Huynh Trưởng GĐPTVN đã hiểu rõ về Lục Độ, tức 6 Ba-la-mật. Nay tiến thêm một bước, Luận nầy sẽ giúp cho Huynh Trưởng GĐPT con đường thể nhập, tức thực hành chi tiết để sống đạo…

Nhập Bồ-đề hành luận – Phần 2 (Tu học bậc Định GĐPT năm thứ 3)

NHẬP BỒ-ĐỀ HÀNH LUẬN (Bodhicāryāvatāra)
Nguyên tác Phạn văn của Tịch Thiên (Śāntideva)
Ni sư Thích Nữ Trí Hải dịch Việt.
Tài liệu tu học bậc Định GĐPTVN – TT. Thích Nhuận Châu biên soạn…

Nhập Bồ-đề hành luận – Phần 1 (Tu học bậc Định GĐPT – năm thứ 3)

Nhập Bồ-đề hành luận giảng giải rất có hệ thống về phương cách thực hành Bồ-tát đạo. Người Huynh Trưởng GĐPTVN thực hành con đường này, trước hết cần phải phát tâm Bồ-đề, đó là tâm cầu giác ngộ và phụng sự chúng sanh…