Huấn luyện H.Trưởng

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

HUYNH TRƯỞNG GĐPTVN

(Theo tinh thần văn thư số 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010)

————————————————————————————————————————————

TRẠI HLHT SƠ CẤP: LỘC UYỂN


I.  TỔNG QUÁT:

 1. Vấn đề huấn luyện Gia Đình Phật Tử Việt Nam.
 2. Tinh thần Trại Lộc Uyển.

II.  PHẬT PHÁP:

 1. Đức tin của người Huynh Trưởng.
 2. Huynh Trưởng với đạo pháp và dân tộc.

III.  THẤU ĐÁO VỀ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ:

 1. Những Huynh Trưởng và Đoàn Sinh đã sinh hy sinh cho đạo pháp và dân tộc.
 2. Nội quy GĐPTVN – Quy chế Huynh Trưởng.
 3. Các Ngành trong Gia Đình Phật Tử.
 4. Hình thức Gia Đình Phật Tử.
 5. Chào kính và kỷ luật trong Gia Đình Phật Tử.
 6. Các ngày lễ chính trong Gia Đình Phật Tử.
 7. Phương pháp truyền đạt một đề tài Phật Pháp.

IV.  THẤU ĐÁO VỀ TỔ CHỨC MỘT ĐOÀN:

 1. Đoàn Phó (tư cách và nhiệm vụ).
 2. Tổ chức và quản trị một Đoàn.
 3. Hình thức và hiệu lệnh tập họp.
 4. Điều khiển một buổi sinh hoạt Đoàn.
 5. Tổ chức Đội – Chúng – Đàn.

————————————————————————————————————————————

TRẠI HLHT CẤP I: A DỤC

 


I.  TỔNG QUÁT:

 1. Tinh thần Trại A Dục.
 2. Lý tưởng của Huynh Trưởng.
 3. Đoàn Trưởng.
 4. Tinh thần Lục Hòa trong trại huấn luyện.
 5. A Dục Vương với tinh thần chuyển hóa nội tâm và hộ trì chánh pháp.

II.  PHẬT PHÁP:

 1. Tứ Nhiếp Pháp với Đoàn Trưởng.

III.  HIỂU THẤU ĐÁO VỀ NGÀNH:

 1. Tâm lý ngành.
 2. Khung cảnh.

IV.  CẦM ĐOÀN:

 1. Vạch chương trình sinh hoạt Đoàn.
 2. Hoạt động của Đoàn (kế hoạch – thực hiện).
 3. Tổ chức huấn luyện Đội Chúng Trưởng, Đầu Thứ Đàn.
 4. Hàng Đội tự trị – Đàn kiểu mẫu.
 5. Trại Đoàn.
 6. Lửa trại.
 7. Trò chơi trong Gia đình Phật Tử.
 8. Văn nghệ Gia Đình Phật Tử.
 9. Báo Đoàn.
 10. Thi vượt bậc.
 11. Đoàn Trưởng với công tác xã hội.

————————————————————————————————————————————

TRẠI HLHT CẤP II: HUYỀN TRANG


I.  TỔNG QUÁT:

 1. Tinh thần Trại Huyền Trang.
 2. Huynh Trưởng với quê hương.
 3. Liên Đoàn Trưởng.
 4. Sự liên hệ ngành ngang – ngành dọc.
 5. Phê bình kiểm thảo.

II.  PHẬT PHÁP:

 1. Huyền Trang Pháp Sư với Đại Thừa Phật Giáo.

III.  QUẢN TRỊ – ĐIỀU HÀNH GIA ĐÌNH PHẬT TỬ:

 1. Quản trị một đơn vị Gia Đình Phật Tử.
 2. Lễ lược trong Gia Đình Phật Tử.
 3. Vạch chương trình thường niên cho Gia Đình.
 4. Nội quy GĐPTVN – Quy chế Huynh Trưởng.
 5. Sinh hoạt riêng biệt Nam – Nữ.
 6. Trại hè – Trại công tác – Trại du khảo.
 7. Tủ sách Gia Đình Phật Tử.
 8. Báo Gia Đình.
 9. Triễn lãm.
 10. Một buổi trình diễn văn nghệ Gia đình Phật Tử.

————————————————————————————————————————————

TRẠI HLHT CẤP III: VẠN HẠNH


PHẦN I: CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN HÀM THỤ

1.  Ôn tập các bộ kinh đã học.

2.  Chuyên sâu vào các bộ kinh:

 • Kinh Thắng Man:
  • Thập Đại Thọ: Đạo đức phụ nữ trong xã hội hiện tại.
  • Quy – Giới – Nguyện – Hành: Hướng đi của tuổi trẻ thời đại.
 • Kinh Duy Ma Cật:
  • Bất Tư Nghì Giải Thoát: Nhân cách đạo đức của phật tử trong thế giới trụy lạc và cám dỗ.
  • Bất Nhị Pháp Môn: Trí tuệ và dục vọng.
 • Kinh Kim Cương
  • Bố Thí: Dẫn vào thực chứng.
  • Vô Tránh Tam Muội: Tánh không và hòa bình thế giới.

3.  Tìm hiểu sự phát triển Phật Giáo trên thế giới (Các Hội đoàn Phật Giáo quốc tế – Phật Giáo tại các nước Tây phương)

4.  Phong trào Gia Đình Phật Tử tại hải ngoại.

5.  Nhận định tình hình thực tế Gia Đình Phật Tử hiện nay và đề nghị một phương thức khắc phục khó khăn về 3 phương diện: Tổ chức – Huấn luyện – Tu học.

6.  Ứng dụng Phật Pháp trong đời sống xã hội.

7.  Đời sống thanh niên.

PHẦN II: CHƯƠNG TRÌNH TRÊN ĐẤT TRẠI

I.  TỔNG QUÁT:

 1. Tinh thần Trại Vạn Hạnh.
 2. Sứ mệnh Huynh Trưởng.
 3. Người lãnh đạo tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

II.  PHẬT PHÁP:

 1. Nhân sinh quan – Vũ trụ quan Phật Giáo.
 2. Vạn Hạnh Thiền Sư.
 3. Tứ Tất Đàn.
 4. Ứng dụng tinh thần tùy duyên bất biến – bất biến tùy duyên.
 5. Thiền trong đời sống Huynh Trưởng.

III. GIA ĐÌNH PHẬT TỬ:

 1. Trại họp bạn.
 2. Trại Trưởng.
 3. Trại huấn luyện.
 4. Cương yếu điều hành và tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam.
 5. Tính chất văn nghệ trong Gia Đình Phật Tử.

IV.  LUẬN VĂN KẾT KHÓA:

Trại sinh chọn 01 trong 13 đề tài tại phần II của chương trình để làm luận văn mãn khóa.

————————————————————————————————————————————

TRẠI ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VIÊN: PHÚ LÂU NA

(Theo chương trình Huấn luyện Khóa I/T.Ư – Năm 2000)

I.  CHƯƠNG TRÌNH CHUNG:

(Dành cho cả 2 thành phần HLV Phật Pháp & HLV Chuyên Môn):

 1. Mục đích yêu cầu của 4 bộ môn tu học trong Gia Đình Phật Tử.
 2. Các hình thức tu học trong tổ chức.
 3. Sinh hoạt chuyên đề: Truyền thống lễ nghi.
 4. Các vấn đề căn bản để xây dựng tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam.
 5. Nguyên lý xây dựng phương pháp giáo dục trong Gia Đình Phật Tử.
 6. Mục đích tổ chức quản trị hành chánh.
 7. Chân dung Huynh Trưởng.
 8. Tâm lý đối tượng (học viên).
 9. Phương pháp trắc nghiệm và thống kê.
 10. Sinh hoạt đề tài.
 11. Sổ tay huấn luyện.
 12. Con người Huấn Luyện Viên.

II.  CHƯƠNG TRÌNH 1:

(Dành cho thành phần Huấn Luyện Viên Phật Pháp)

 1. Đạo Phật với tuổi trẻ.
 2. Pháp môn chuyển hóa phiền não thành an vui.
 3. Thông suốt Nội Minh trong Gia Đình Phật Tử.
 4. Vận dụng Tứ Tất Đàn – Tam Đoạn Luận vào hướng dẫn nâng cao nghệ thuật truyền đạt.
 5. Thực hành Phật Pháp để xây dựng Y Báo – Chánh Báo của người Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử.
 6. Phương pháp triển khai một tài liệu Phật Pháp.
 7. Nhân Minh Luận trong phương pháp hướng dẫn.
 8. Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử đối với vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái.

III.  CHƯƠNG TRÌNH 2:

(Dành cho thành phần Huấn Luyện Viên Chuyên Môn)

 1. Thông suốt các loại hình sinh hoạt dã ngoại.
 2. Sinh hoạt chuyên đề: Trại – Lửa trại.
 3. Sinh hoạt chuyên đề: Truyền tin.
 4. Sinh hoạt chuyên đề: Phương hướng – Đồ bản.
 5. Sinh hoạt chuyên đề: Văn nghệ.
 6. Sinh hoạt chuyên đề: Sinh hoạt xã hội.
 7. Trò chơi trong phương pháp giáo dục Gia Đình Phật Tử.
 8. Phương pháp thực hành và truyền đạt một đề tài chuyên môn.

IV.  PHỤ KHÓA:

 1. Phương pháp truyền đạt một đề tài Tinh Thần.
 2. Nghệ thuật thông đạt.

——  ——