Cờ & Phù hiệu quy ước

 

PHÙ HIỆU HUẤN LUYỆN VIÊN

 

TVGĐPT: Phù hiệu chức vụ chuyên môn của Ban Quản Trại, Ban Tổ Chức… hay cờ trực, hiệu lệnh trại (bằng âm thanh, ánh sáng, màu sắc v.v..) trong GĐPT mang tính quy ước (chứ không phải quy định). Quan điểm cho rằng phải theo đúng trong các tài liệu huấn luyện là sai lầm, vì trong đó cũng chỉ là “mẫu”; và vì từng tài liệu không hoàn toàn giống nhau, lại không thể đầy đủ; do đó có thể tùy theo quy mô tổ chức mà tùy nghi thay đổi, thêm bớt cho phù hợp, miễn là phải hợp lý, đơn giản, dễ nhận biết.

Dưới đây giới thiệu một số mẫu để tham khảo và/hoặc tùy nghi sử dụng).

 

PHÙ HIỆU BAN QUẢN TRẠI

 

CỐ VẤN TRẠI

 

TRẠI TRƯỞNG

 

TRẠI PHÓ

 

THƯ KÝ TRẠI

 

THỦ QUỸ TRẠI

 

ĐỜI SỐNG TRẠI

 

KỶ LUẬT TRẠI

 

HỌA MY TRẠI

 

TƯỜNG THUẬT TRẠI

 

CỨU THƯƠNG TRẠI

 

ẨM THỰC TRẠI

 

BAN VIÊN BAN QUẢN TRẠI

 

GIẢNG VIÊN; HUẤN LUYỆN VIÊN

 

PHÙ HIỆU BAN QUẢN TRẠI / BAN TỔ CHỨC

TRẠI TRƯỞNG

TRẠI PHÓ SINH HOẠT (TỔ CHỨC/ĐIỀU HÀNH v.v…)

TRẠI PHÓ HUẤN LUYỆN

BAN VIÊN BAN QUẢN TRẠI

HỘI ĐỒNG TRẠI SINH

KHỐI HÀNH CHÁNH – TÀI CHÁNH

KHỐI SINH HOẠT / KHỐI ĐỜI SỐNG

KHỐI GIẢNG HUẤN / KHỐI HUẤN LUYỆN

GIẢNG SƯ

CHỨNG MINH

 

CỜ TRỰC

NGHI LỄ

TRỰC

TRẬT TỰ

TƯỜNG THUẬT

CỨU THƯƠNG

VỆ SINH

ẨM THỰC