Mẫu chứng chỉ GĐPT

 

MẪU BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GĐPTVN ẤN HÀNH

01a_MoMat.jpg

01b_CanhMem.jpg

01c_ChanCung.jpg

01d_TungBay.jpg

02a_HuongThien.jpg

02b_SoThien.jpg

02c_TrungThien.jpg

02d_ChanhThien.jpg

03a_Hoa.jpg

03b_Truc.jpg

04a_Kien.jpg

04b_Tri-1.jpg

04c_Tri-2.jpg

04e_Dinh-2.jpg

04f_Dinh-3.jpg

05a_TuyetSon.jpg

05b_AnomaNiLien.jpg

06a_LocUyen.jpg

06b_ADuc.jpg

06c_HuyenTrang.jpg

 

MỘT SỐ MẪU THAM KHẢO:

MauTWCu.jpg

Mẫu củ do Ban Hướng Dẫn Trung Ương ấn hành.

MauTuChinhCu-QM1.jpg

Mẫu củ đã được các Ban Hướng Dẫn tỉnh tu chỉnh.

MauTuChinhCu-QM2.jpg

Mẫu củ đã được các Ban Hướng Dẫn tỉnh tu chỉnh.

MauTuThietKe-BHDTinh.jpg

Mẫu củ do một số Ban Hướng Dẫn tỉnh thiết kế, cấp phát.

 

Còn đang cập nhật…