Cấp hiệu GĐPT

CẤP HIỆU GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM:

  • Ngành Đồng: Các bậc: Mở Mắt, Cánh Mềm, Chân Cứng, Tung Bay.
  • Ngành Thiếu: Các bậc: Hướng Thiện, Sơ Thiện, Trung Thiện, Chánh Thiện.
  • Ngành Thanh: Các bậc: Hòa, Trực.
  • Huynh Trưởng: Các cấp: Tập, Tín, Tấn, Dũng.

“Các cấp hiệu và huy hiệu cùng một thể thức do Ban Hướng Dẫn Trung Ương ấn định và phát hành”

(Chương thứ III, điều 12, mục B, Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam) 

01.MoMat.jpg

Bậc Mở Mắt

02.CanhMem.jpg

Bậc Cánh Mềm

03.ChanCung.jpg

Bậc Chân Cứng

04.TungBay.jpg

Bậc Tung Bay

05.HuongThien.jpg

Bậc Hướng Thiện

06.SoThien.jpg

Bậc Sơ Thiện

07.TrungThien.jpg

Bậc Trung Thiện

08.ChanhThien.jpg

Bậc Chánh Thiện

09.Hoa.jpg

Bậc Hòa

10.Truc.jpg

Bậc Trực

11.Tap.jpg

Cấp Tập

12.Tin.jpg

Cấp Tín

13.Tan.jpg

Cấp Tấn

14.Dung.jpg

Cấp Dũng