Khẩu hiệu GĐPT

KHẨU HIỆU GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM:

TINH TẤN

(Chương thứ I, điều 4, Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam) 

 

Bản giải thích Khẩu Hiệu GĐPTVN tại Hải Ngoại:

Đang cập nhật …

Bản dịch tài liệu của GĐPTVN TẠI HOA KỲ.