Kỳ hiệu – Ấn tín GĐPT

 

KỲ HIỆU GIA ĐÌNH PHẬT TỬ:

(Cương Yếu Hành Chánh Gia Đình Phật Tử Việt Nam)

A/ MẶT PHẢI KỲ HIỆU:

Trung Ương; Tỉnh; đơn vị Gia Đình; Đoàn.

Đội; Chúng; Đàn

 

B/ MẶT TRÁI KỲ HIỆU:

Thế Giới.

Quốc Gia (Trung Ương).

 

Tỉnh / Thị.

 

Đơn vị GĐPT.

 

Đoàn Nam Phật Tử.

 

Đoàn Nữ Phật Tử.

 

Đoàn Thiếu Nam.

 

Đoàn Thiếu Nữ.

 

Đoàn Oanh Vũ Nam.

 

Đoàn Oanh Vũ Nữ.

 

Đội – Nam Phật Tử.

 

Chúng – Nữ Phật Tử.

 

Đội – Thiếu Nam.

 

Chúng – Thiếu Nữ.

 

Đàn – Oanh Vũ Nam.

 

Đàn – Oanh Vũ Nữ.

 

Chú thích: Từ Trung Ương đến đơn vị Gia Đình có viền tua trắng, cấp Đoàn trở xuống không có tua.

 

ẤN TÍN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ:

(Chương thứ IV, điều 15, Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam)

Chú thích:
– Tất cả danh hiệu đơn vị & khẩu hiệu trên đây đều mang tính giả định.
– Tham khảo thêm cương yếu về hình thức GĐPT.