Phù hiệu GĐPT

 

  • PHÙ HIỆU CHỨC VỤ:

TRUNG ƯƠNG

Trưởng Ban Phó Trưởng Ban Ban Viên

 

Phụ Tá Ban Viên Phụ Tá Ban Hướng Dẫn tại Miền

 

TỈNH

Trưởng Ban Phó Trưởng Ban Ban Viên

 

Phụ Tá Ban Viên Phụ Tá Ban Hướng Dẫn tại Quận/Huyện

 

ĐƠN VỊ GIA ĐÌNH

11_GiaDinh-GT.jpgGia Trưởng 14_GiaDinh-LDT.jpgLiên Đoàn Trưởng

 

Thư Ký Thủ Quỹ

 

Đoàn Trưởng Nam Phật Tử, Nữ Phật Tử Đoàn Phó Nam Phật Tử, Nữ Phật Tử

 

Đoàn Trưởng Thiếu Nam, Thiếu Nữ Đoàn Phó Thiếu Nam, Thiếu Nữ

 

Đoàn Trưởng Oanh Vũ Nam, Oanh Vũ Nữ Đoàn Phó Oanh Vũ Nam, Oanh Vũ Nữ

 

Đội, Chúng Trưởng Ngành Thanh Đội, Chúng Phó Ngành Thanh Gia Đình hiệu Đ.S Ngành Thanh

 

Đội, Chúng Trưởng Ngành Thiếu Đội, Chúng Phó Ngành Thiếu Gia Đình hiệu Đ.S Ngành Thiếu

 

Đầu Đàn Ngành Đồng Thứ Đàn Ngành Đồng Gia Đình hiệu Đ.S Ngành Đồng

 

  • BẢNG TÊN HUYNH TRƯỞNG:


  • PHÙ HIỆU THÂM NIÊN:


  • PHÙ HIỆU THƯỜNG PHỤC:    Chú thích:
    – Tất cả danh hiệu đơn vị & danh tánh trên đây đều mang tính giả định.
    – Tham khảo thêm cương yếu về hình thức GĐPT.