Bậc Tung Bay: Làm quen với nhịp, phách

1.  Em cần biết :

a. Bản nhạc được chia thành những “ nhịp ” và “ phách ” để giúp chúng ta dễ phân biệt âm mạnh, nhẹ, phần mạnh, nhẹ của âm thanh.

Nhịp là những phần nhỏ có giá trị thời gian bằng nhau được lặp đi lặp lại đều đặn trong một bản nhạc, bài hát.

Giữa các nhịp có 1 vạch đứng để phân cách được gọi là vạch nhịp.

Mỗi nhịp lại chia thành những phần nhỏ hơn đều nhau về thời gian gọi là phách.

b. Nhịp 2/4 :

Gồm có 2 phách, mỗi phách bằng 1 nốt đen. Phách thứ nhất là phách mạnh, phách thứ hai là phách nhẹ.

Nhịp 2/4 là loại nhịp thông dụng, thường được dùng cho các bài hát tập thể, hành khúc, các điệu dân ca.

 

Số chỉ nhịp 2/4 thường được đặt ở đầu bản nhạc. Số 2 chỉ số lượng phách trong nhịp, số 4 chỉ độ dài của phách.

 2.  Em trả lời:

–   Nhịp là gì ? Phách là gì ?

–   Cách đánh nhịp 2/4 ?

————– oOo ————–

Nguồn: Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Tung Bay – BHD Trung Ương GĐPTVN tu chỉnh năm 2004.