Nghi thức Đảnh Lễ Thù Ân

0

NGHI THỨC LẠY THÙ ÂN
buổi khuya

oOo

1. XƯỚNG:
Nhẫn nhục đệ nhất đạo
​Phật thuyết vô vi tối
​Xuất gia não tha nhân
​Bất danh vi Sa-môn.

NGHĨA:
Nhẫn nhục là đạo cao cả
Phật dạy tối thượng vô vi
Tu mà xúc não người khác
Sa-môn hình tướng ích chi.

HÒA:
Nhất tâm đảnh lễ Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật.

2. XƯỚNG:
Thí như minh nhãn nhơn
Năng tị hiểm ác đạo
Thế hữu thống minh nhơn
Năng viễn ly chư ác.

NGHĨA:
Giống như người có mắt sáng
Con đường hiểm nạn tránh xa
Tu hành thông minh trí tuệ
Tránh bao ác nghiệp mê tà.

HÒA:
Nhất tâm đảnh lễ Thi Khí Phật.

3. XƯỚNG:
​Bất báng diệc bất tật
​​​​Đương phụng hành ư giới
​​​​Ẩm thực tri chỉ túc
​​Thường lạc tại không nhàn
​​Tâm định lạc tinh tấn
​​Thị danh chư Phật Giáo.

NGHĨA:
Không hủy báng và ganh ghét
Thường đem giới luật phụng trì
Việc uống ăn đều biết đủ
Tìm nơi vắng vẻ an vi
Tâm định lạc và tinh tấn
Lời Phật dạy phải nhớ ghi.

HÒA:
Nhất tâm đảnh lễ Tỳ Xá Phù Phật.

4. XƯỚNG:
Thí như phong thái hoa, bất hoại sắc dữ hương
Đản thủ kỳ vị khứ. Tỳ-kheo nhập tụ nhiên
Bất vi lệ tha sự, bất quán tác thân hành
Nhược chánh nhược bất chánh.

NGHĨA:
Như loài ong hút mật hoa
Không làm hoại sắc với hương
Chỉ hút mật rồi bay mất.
Như Tỳ-kheo nhận cúng dường
Không quan tâm chuyện thế tục
Không xen vào chuyện bao đồng
Chỉ quán tâm hành tự kỷ
Có thường chánh niệm hay không.

​HÒA:
Nhất tâm đảnh lễ Câu Lưu Tôn Phật.

5. XƯỚNG:
Tâm mạc tác phóng dật
​​​​​Thánh pháp đương cần học
Như thị xả ái sầu
Tâm định nhập Niết-bàn.

NGHĨA:
Không để tâm mình phóng túng
Siêng tu các pháp thánh hiền
Xả bỏ ái sầu như vậy
Niết-bàn nhất định an nhiên.

HÒA:
Nhất tâm đảnh lễ Câu Na Hàm Mâu Ni Phật.

6. XƯỚNG:
Chư ác mạc tác
Chúng thiện phụng hành
Tự tịnh kỳ ý
Thị chư Phật Giáo.

NGHĨA:
Không làm tất cả điều ác
Chỉ vâng làm các việc lành
Tự mình thanh tịnh tâm ý
Là lời Phật dạy đinh ninh.

HÒA:
Nhất tâm đảnh lễ Ca Diếp Phật.

7. XƯỚNG:
Thiện hộ ư khẩu ngôn
Tự tịnh kỳ chí ý
Thân mạc tác chư ác
Thử tam nghiệp đạo tịnh
Năng đắc như thị hành
Thị đại tiên nhơn đạo.

NGHĨA:
Khéo giữ gìn nơi lời nói
Tự làm sạch ý chí mình
Thân không làm các điều ác
Giữ gìn ba nghiệp tịnh thanh
Cứ thực hành y như vậy
Là đạo bậc Đại Tiên Nhân.

HÒA:
Nhất tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

8. XƯỚNG:
Tăng kỳ quả mãn
Bách kiếp nhân viên
Nhất sanh bổ xứ
Hiện trú Đâu Suất.

NGHĨA:
Viên mãn quả ba đại kiếp
Tu nhân kiếp số vô cùng
Thành bậc Nhất Sanh Bổ Xứ
Hiện trú Đâu Suất thiên cung.

​HÒA:
Nhất tâm đảnh lễ Long Hoa Giáo Chủ Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.

9. XƯỚNG:
Phật thân thanh tịnh tợ lưu ly
Phật diện do như mãn nguyệt huy
Phật tại thế gian thường cứu khổ
Phật tâm vô xứ bất từ bi.

NGHĨA:
Diện Phật như vầng trăng tỏ
Thân Phật sáng tợ lưu ly
Phật ở thế gian cứu khổ
Không nơi nào chẳng từ bi.

​HÒA:
Nhất tâm đảnh lễ Đông Phương Giáo Chủ Mãn Nguyệt Từ Dung Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

10. XƯỚNG:
​​Khể thủ Tây Phương An Lạc Quốc
​​​Tiếp dẫn chúng sanh Đại Đạo Sư
​​​Ngã kim phát nguyện, nguyện vãng sanh
​​​Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ.

NGHĨA:
Đảnh lễ Tây Phương Cực Lạc
Bậc Thầy dẫn dắt chỉ đường
Con nay dốc lòng phát nguyện
Nguyện xin nhiếp thọ xót thương.

​HÒA:
Nhất tâm đảnh lễ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

11. XƯỚNG:
Vô thương thậm thâm vi diệu pháp
Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì
Nguyện giải Như Lai chơn thật nghĩa.

NGHĨA:
Pháp Phật cao sâu mầu nhiệm
Ngàn đời không dễ gặp đâu
Con nay thấy nghe trì niệm
Nguyện xin tỏ nghĩa nhiệm mầu.

​HÒA:
Nhất tâm đảnh lễ Tam Tạng Thập Nhị Bộ Thánh Giáo Đại Tiểu Thừa Kinh Luật Luận Giáo Hạnh Lý Quả Biến Pháp Giới Tôn Pháp.

12. XƯỚNG:
Nhị đế dung thông
Nhị chướng quyên trừ
Nhị chấp vĩnh đoạn
Nhập bất nhị môn.

NGHĨA:
Chân Đế dung thông Tục Đế
Sở tri, phiền não chẳng còn
Hai chấp Đoạn – Thường dứt sạch
Nhập vào Bất Nhị pháp môn.

​HÒA:
Nhất tâm đảnh lễ Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

13. XƯỚNG: ​ Thật tế lý địa
​Bất thọ nhất trần
​Vạn hạnh môn trung
​Bất xả nhất pháp.

NGHĨA:
Trong cõi chân như thật tế
Chẳng dính lấy một mảy trần
Trong cửa muôn ngàn Phật sự
Chẳng chừa một pháp tu nhân.

​HÒA:
Nhất tâm đảnh lễ Đại Hạnh Phổ Hiền Vương Bồ Tát.

14. XƯỚNG:
Quán Âm Bồ Tát diệu nan thù
​Thanh tịnh trang nghiêm lũy kiếp tu
​​​​Thiên xứ hữu cầu thiên xứ ứng
​​​​Khổ hải thường tác độ nhơn chu.

NGHĨA:
Bồ-tát Quán Âm vi diệu
Nhiều đời tu hạnh thảnh thơi
Muôn nơi hữu cầu tất ứng
Thuyền nan biển khổ độ người.

HÒA:
Nhất tâm đảnh lễ Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

15. XƯỚNG:
Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong
​​Thước ca la tâm vô động chuyển.

NGHĨA:
Cho dù hư không rộng lớn
Tánh này có thể tiêu vong
Nhưng tâm nguyện con bất động
Độ sanh đến mãi vô cùng.

​HÒA:
Nhất tâm đảnh lễ Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát.

16. XƯỚNG: ​​
Chúng sanh độ tận
​​Phương chứng bồ đề.
​​​​​Địa ngục vị không
​​​​​Thệ bất thành Phật.

NGHĨA:
Chúng sanh vô biên độ tận
Sau đó mới chứng Bồ-đề.
Địa ngục chúng sanh chưa hết
Chưa về Tịnh Độ hương quê.

​HÒA:
Nhất tâm đảnh lễ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.

17. XƯỚNG:
Khể thủ quy y Tô Tất Đế
​​Đầu diện đảnh lễ Thất Cu Chi
​​Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề
​​Duy nguyện từ bi thùy gia hộ.

NGHĨA:
Khể thủ quy y Phật mẫu
Đảnh lễ Đấng Thất-câu-chi
Con nay Chuẩn Đề xưng tán
Mong Ngài gia hộ từ bi.

​HÒA:
Nhất tâm đảnh lễ Thất Cu Chi Phật Mẫu Đại Chuẩn Đề Vương Bồ Tát.

18. XƯỚNG: ​
Sắc tướng quang nghiêm như kim tu
Đầu đà khổ hạnh tự chung thân
Thân truyền Như Lai chánh pháp nhãn
Vận túc sơn trung dữ Từ Tôn.

NGHĨA:
Sắc tướng đoan nghiêm rạng rỡ
Bao năm giữ hạnh Đầu-đà
Chánh truyền Như Lai pháp nhãn
Kê túc đợi hội Long Hoa.

​​HÒA:
Nhất tâm đảnh lễ Hạnh Đầu Đà Đệ Nhất Tây Thiên Thủ Truyền Ma Ha Ca Diếp Tôn Giả.

19. XƯỚNG:
​​​Đa văn chúng trung xưng đệ nhất
​Chứng đạo thân ly tứ oai nghi
​Kết tập Như Lai chánh pháp tạng
​Vĩnh tác thiên nhơn độ thế sư.

NGHĨA:
Chúng xưng đa văn đệ nhất
Chứng quả lìa bốn oai nghi
Kết tập Như Lai pháp tạng
Trời người hết thảy quy y.

HÒA:
Nhất tâm đảnh lễ Đệ Nhị Tổ Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả.

20. XƯỚNG: ​
Kỳ Viên khải thỉnh
​​​​Ngũ bách Sa-di thiết cầu
Thế Tôn từ mẫn độ nữ nhơn
Thanh tịnh Kiều Đàm Di Mẫu bi tâm.

NGHĨA:
Thiết tha Kỳ Viên thỉnh Phật
Độ cho năm trăm Sa-di
Nữ nhân xuất gia tu học
Nhờ ơn của Kiều-đàm-di.

HÒA:
Nhất tâm đảnh lễ Kiều Đàm Di Mẫu Đại Ái Đạo Tôn Giả.

21. XƯỚNG:
​​​Bồ-tát thanh lương nguyệt
​​Thường du tất cánh không
​​Chúng sanh tâm cấu tịnh
​​Bồ-đề ảnh hiện trung.

NGHĨA:
Bồ-tát như vầng trăng sáng
Giữa bầu trời tất cánh không
Chúng sanh tâm dù cấu tịnh
Bồ-đề bóng hiện mênh mông.

​HÒA:
Nhất tâm đảnh lễ Biến Pháp Giới Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

22. XƯỚNG: ​
Thế gian ly sanh diệt
Do như hư không hoa
Trí bất đắc hữu vô
Nhi hưng đại bi tâm.

NGHĨA:
Thế gian không hề sanh diệt
Như hoa đốm giữa trời râm
Trí tuệ lìa cả không hữu
Hùng hùng khởi đại bi tâm.

​HÒA:
Nhất tâm đảnh lễ Linh Sơn Hội Thượng Vô Lượng Thánh Hiền.

23. XƯỚNG:
Ngũ uẩn giai không thoát nghiệp trần
Tùy duyên ứng hiện bách thiên thân
Mộng trung ngộ trùng mê mộng
Thân ngoại phi thân khước thị thân.

NGHĨA:
Năm uẩn đều không vướng mắc
Tùy duyên hiện cả ngàn thân
Mộng trong mộng, càng mê mộng
Thân ngoài thân, ấy mới thân.

​HÒA:
Nhất tâm đảnh lễ Việt Nam Thiền Tông Sơ Truyền Khương Tăng Hội Tôn Giả.

24. XƯỚNG: ​​
Bồ-đề bổn vô thọ
Minh cảnh diệc phi đài
Bổn lai vô nhất vật
Hà xứ nhạ trần ai.

NGHĨA:
Bồ-đề vốn không có gốc
Gương sáng cũng chẳng có đài
Xưa nay không chỗ bám víu
Lấy gì để dính trần ai.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Mỹ Quốc Thập Phương Du Hóa Truyền Giáo Truyền Giới Kế Thế Tương Thừa Khai Sơn Lịch Đại Tổ Sư Hòa Thượng Ni Trưởng.

25. XƯỚNG:​​
Sanh phùng Phật quốc,
Trưởng ngộ minh sư
Chánh tín xuất gia
Đồng chơn nhập đạo.

NGHĨA:
Sanh nhằm thời có Phật Pháp
Gặp được Sư Trưởng tôn thờ
Xuất gia với niềm tín thiện
Vào đạo hồn hậu trẻ thơ.

​HÒA:
Đại vị quá khứ đa sanh thất thế hiện tại Phụ Mẫu sanh thành dưỡng dục thâm ân nhất tâm đảnh lễ Thập Phương Thường Trú Tam Bảo.

26. XƯỚNG: ​
Đại chúng huân tu hy thắng tấn
Thập Địa đốn siêu vô nan sự
Tam môn thanh tịnh tuyệt phi ngu
Đàn tín quy y tăng phước huệ.

NGHĨA:
Cùng chúng huân tu tinh tấn
Vượt lên Thập Địa khó gì
Làu làu ba nghiệp thanh tịnh
Đàn na Tín thí quy y.

​HÒA:
Đại vị Đàn Việt cung cấp ân Sư Trưởng giáo huấn ân Thiện Hữu Tri Thức đề huề tiếp thủ ân nhất tâm đảnh lễ Thập Phương Thường Trú Tam Bảo.

27. XƯỚNG: ​
Tam đồ bát nạn câu ly khổ
Tứ ân tam hữu tận triêm ân
Quốc giới an ninh binh cách tiêu
Phong điều vũ thuận dân an lạc.

NGHĨA:
Lìa khổ ba đường tám nạn
Báo đền ba cõi bốn ân
Thế giới binh đao tiêu tán
Gió hòa mưa thuận an dân.

​HÒA:
Đại vị quốc gia thủy thổ​ sơn hà xã tắc ân nhất tâm đảnh lễ Thập Phương Thường Trú Tam Bảo.

28. XƯỚNG:​
​​Phù xuất gia giả
Phát túc siêu phương
Tâm hình dị tục
Thiệu long thánh chủng
Trấn nhiếp ma quân
Dụng báo tứ ân
Bạt tế tam hữu
Nhược bất như thử
Lạm xí Tăng luân!

NGHĨA:
Làm bậc xuất trần thượng sĩ
Bước chân vượt đến phương nào
Tâm tư mỗi ngày khác tục
Hình hài thoát nghiệp lao xao
Tiếp nối dòng dõi Phật Thánh
Ma quân khiếp sợ ngã nhào
Bốn ân con nguyền báo đáp
Cứu vớt ba cõi trần lao
Nếu không làm được như thế
Lạm phần Tăng thể được sao!

HÒA:
Đại vị tứ trọng thâm ân tam hữu pháp giới chúng sanh ân nhất tâm đảnh lễ sám hối Thập Phương Thường Trú Tam Bảo.

———=oOo=———

Nguồn: Vĩnh Minh Tự Viện – Đại Ninh, Lâm Đồng, Việt Nam.

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.