Thơ thiền sư Phổ Minh tụng Tranh Chăn Trâu

Bài tụng thì lời gần mà ý chỉ thì rất xa. Người học giữ ở bên mình làm bản đồ để xem xét đức nghiệp của mình. Cúi xuống, xét chỗ mình đã tiến, ngước lên mong chỗ mình chưa đến, mới mong tránh khỏi cái lỗi được ít cho là đủ, mà phải rơi vào tăng thượng mạn…

Tranh chăn trâu Thiền Tông của Zen Mountain Monastery

Mười bức tranh chăn trâu và lời tiếng Anh trong bài được trích dẫn trong cuốn sách nguyên bản là “Path of Enlightement” Stages in a Spiritual Journey, được xuất bản bởi Zen Mountain Monastery…