Truyện thơ 10 Đại Đệ Tử của Đức Phật: Tôn Giả La-hầu-la

Nhờ tay thầy Mục Kiền Liên
Mây lành giăng phủ khắp triền non xa.
Rồi Phật dạy La Hầu La
Lạy thầy Xá Lợi Phất và tôn ngay
Làm thầy truyền giới, lành thay!
La Hầu La kể từ nay dự phần..

Truyện thơ 10 Đại Đệ Tử của Đức Phật: Tôn Giả Tu-bồ-đề

Tu Bồ Đề sinh ra đời
Một ngày đặc biết đất trời lạ sao
Trong nhà của cải biết bao
Tự nhiên biến mất đường nào ai hay
Các thầy tướng số đoán ngay
Đây là việc đáng mừng thay thật tình…

Truyện thơ 10 Đại Đệ Tử của Đức Phật: Tôn Giả Ưu-bà-ly

…Phật vui xuống tóc cho chàng
Rồi cho thọ giới, nhập hàng xuất gia
Và Ngài cũng phán thêm là:
“Căn lành Thầy đã tỏ ra có rồi,
Ưu Ba Ly chắc tương lai
Tuyên dương Phật pháp còn ai hơn Thầy…

Truyện thơ 10 Đại Đệ Tử của Đức Phật: Tôn Giả Ca-chiên-diên

Nhiệt tình học hỏi Phật rồi
Trở thành đệ tử giỏi nơi hàng đầu
Luận sư ưu tú, thâm sâu
Hăng say truyền bá đạo mầu Thế Tôn
Đồng thời lo cải hóa luôn
Bạn xưa ngoại đạo hãy còn u mê…

Truyện thơ 10 Đại Đệ Tử của Đức Phật: Tôn Giả Phú-lâu-na

Là người cẩn trọng, thâm trầm
Nhưng đi hoằng pháp thầy luôn nhiệt tình
Không lo đến cá nhân mình
Mặc cho lợi hại miễn thành công thôi
Phú Lâu Na đi khắp nơi
Bồ đề hạt giống thầy thời rắc gieo…

Truyện thơ 10 Đại Đệ Tử của Đức Phật: Tôn Giả A-na-luật

Thầy viên tịch ở nơi nao?
Lúc nào viên tịch? Ai đâu hay gì!
Có điều chắc chắn được ghi
Mọi người xưng tụng thầy khi ở đời
Là đệ tử lớn tuyệt vời
“Thiên nhãn đệ nhất” trong nơi giáo đoàn…

Truyện thơ 10 Đại Đệ Tử của Đức Phật: Tôn Giả Mục-kiền-liên

Trong tiền kiếp Mục Kiền Liên
Làm nghề chài lưới ở miền biển khơi
Bắt tôm bắt cá sinh nhai
Một hôm tâm niệm tức thời phát sinh
Rằng nghề này không tốt lành
Cho nên chàng đã quyết tình đổi thay…

Truyện thơ 10 Đại Đệ Tử của Đức Phật: Tôn Giả Xá-lợi-phất

Từ khi theo Phật tu hành
Thầy Xá Lợi Phất vang danh cửa thiền
Tăng đoàn uy tín tăng thêm
Phật luôn tin cẩn cho nên cử thầy
Đi lên miền Bắc xứ này
Để mà giáo hóa dân ngay trong vùng…

Truyện thơ 10 Đại Đệ Tử của Đức Phật: Tôn Giả A-nan

Tuổi năm ba, gần già rồi
Phật cần thị giả giúp ngài thường xuyên
A Nan được đề cử liền
Chư Tăng khích lệ: Thầy nên nhận lời
Thông minh, trí nhớ tuyệt vời
Thầy còn tuổi trẻ giúp đời dài lâu…

Truyện thơ 10 Đại Đệ Tử của Đức Phật: Tôn Giả Ca-diếp

Khi vừa quá tuổi ba mươi
Bước chân Ca Diếp khắp nơi du hành
Dù cho hết sức tâm thành
Tìm thầy học đạo quả tình khó sao
Để rồi mãi hai năm sau
Nghe tin Đức Phật hàng đầu oai danh…

Truyện thơ 10 Đại Đệ Tử của Đức Phật (trọn bộ)

Đức Phật có rất nhiều đệ tử; nhưng khi đề cập đến các vị đệ tử xuất sắc, vượt trội với những sở trường và hạnh nguyện mang những nét đặc thù khác biệt nhau thì người
ta thường nhắc đến Thập Đại Đệ Tử của Đức Phật được liệt vào hàng đệ nhất…