Lễ Phật Đản và Thập Nhị Cẩn Bái Đức Bổn Sư

Hàng năm, vào mùa kỷ niệm ngày Ngài ra đời, hàng Phật Tử khắp năm châu bốn biển đều được nghe và tụng, lạy câu: Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên, Vô Ưu Thọ Hạ, Thị Hiện Đản Sinh, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài chính là vị Bổn Sư, giòng họ Thích Ca…