Kệ 48 lời nguyện đức Phật A Di Đà (Việt dịch)

…Pháp môn của Phật không lường
Bao giờ cũng trụ thế thường chẳng thôi.
Khi Pháp Tạng nguyện xong đã trọn
Cõi Tam Thiên, sáu món rung rinh
Hương hoa đổ xuống đầy thành
Hư không phát tiếng chắc thành Như Lai.