Hồ sơ Pháp Nạn: PHỤ TRƯƠNG "Bản Phụ Đính" Tuyên Ngôn của Phật Giáo Việt Nam ngày 10.5.1963

… lý tưởng tranh đấu của Phật Giáo Việt Nam đã ghi minh bạch là “Tôn giáo bình đẳng trong khuôn khổ của lý tưởng công bình xã hội”. Nói như vậy là chúng tôi đã liên hệ lý tưởng của mình đến lý tưởng của dân tộc, đến ích lợi chính của quốc gia…

Hồ sơ Pháp Nạn: PHỤ ĐÍNH Bản Tuyên Ngôn của Phật Giáo Việt Nam ngày 10.5.1963

…Chúng tôi quan niệm và tin tưởng Tổng Thống là chức vụ “do dân, vì dân và cho dân”, cho nên chúng tôi không có ý nghĩ đạo đạt nguyện vọng của mình ra là yêu sách; đối lại, chúng tôi quan niệm Tổng Thống và Chính Phủ thỏa mãn nguyện vọng chúng tôi là “vì dân và cho dân” chứ không phải nhượng bộ…