Bộ sưu tập: Di ảnh Cao Tăng Phật Giáo Việt Nam

Di ảnh chư Lịch Đại Tổ Sư, Quốc Sư, Tăng Cang, Tăng Thống… và Chư tôn đức Cao Tăng, Danh Tăng Phật Giáo Việt Nam.